ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุในการกีฬาแห่งประเทศไทย ปีพุทธศักราช 2563

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

ผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ หรือลูกจ้างของการกีฬาแห่งประเทศไทย
 1. ต้องเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ หรือลูกจ้างของการกีฬาแห่งประเทศไทย ดังนี้
  • ลูกจ้าง หรือ ผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ ที่ใช้งบประมาณโครงการของ กกท.
   • ลูกจ้างจากเงินรายได้
   • ลูกจ้างกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
   • ลูกจ้างโครงการการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติกีฬามวย
   • ลูกจ้างที่จ้างจากเงินรายได้ส่วนภูมิภาค
  • ต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร หากลาออกไปปฏิบัติงานหน่วยงานอื่น ระยะเวลาที่ลาออกจะไม่นับรวมเป็นวันปฏิบัติงาน
หมายเหตุ รายละเอียดผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ ของ กกท. แนบท้ายประกาศ หากเกิดปัญหาใดๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่ว่าง

2. บุคลากรภายนอก
 1. ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าเป็นไปตามที่ กกท. กำหนด
 2. สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านเกณฑ์ทหาร เช่น สด. ๘ หรือ สด. ๔๓ หรือหลักฐานการได้รับการยกเว้นไม่ต้อง รับราชการทหาร หรือหลักฐานการผ่านการรับราชการทหาร หรือหลักฐานพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
3. ผู้สมัครสอบในตำแหน่งวิศวกร ๓ และตำแหน่งสถาปนิก ๓ ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ดังนี้
 1. ผู้สมัครสอบในตำแหน่งวิศวกร ๓ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) ระดับภาคีวิศวกร ที่ออกให้โดยสภาวิศวกร
 2. ผู้สมัครสอบในตำแหน่งสถาปนิก ๓ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (ก.ส.) ระดับภาคีสถาปนิก ที่ออกให้โดยสภาสถาปนิก