ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุในการกีฬาแห่งประเทศไทย ปีพุทธศักราช 2563

แบบฟอร์มลงทะเบียน

กรุณากรอกข้อมูลทุกข้ออย่างครบถ้วน กรุณากรอกอย่างรอบคอบ เพราะข้อมูลบางส่วนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงภายหลังได้