ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุในการกีฬาแห่งประเทศไทย ปีพุทธศักราช 2563

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
พนักงานส่งเสริมกีฬา 4

ชื่อสายงาน: ส่งเสริมกีฬา
ชื่อตำแหน่งในสายงาน: พนักงานส่งเสริมกีฬา
ระดับตำแหน่ง : 4

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานในระดับต้น ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

1) ด้านปฏิบัติการ/วางแผน

  1. ดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการด้านกีฬาเป็นเลิศและกีฬาอาชีพในประเด็นการกำกับดูแลการให้บริการพื้นที่ศูนย์ฝึกกีฬาส่วนกลางและภูมิภาคการพัฒนาส่งเสริม ให้ความรู้แก่บุคลากรกีฬาการจัดทำข้อมูล สรุปผล พัฒนาสถิติและการแข่งขันให้มีประสิทธิภาพ การกำกับและติดตามประเมินผลการแข่งขันและจัดทำทะเบียนกีฬา การกำกับ ดูแลกองทุนกีฬาหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
2) ด้านประสานงาน/บริการ
  1. ประสานการทำงานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่นเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
  2. ให้ข้อมูลทางด้านกีฬาเป็นเลิศและกีฬาอาชีพในประเด็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลการให้บริการพื้นที่ศูนย์ฝึกกีฬาส่วนกลางและภูมิภาค การพัฒนาบุคลากรกีฬา การพัฒนาและสถิติการแข่งขันกีฬาการกำกับดูแลและติดตามประเมินผลการแข่งขันและทะเบียนกีฬา กองทุนกีฬา และจัดทำสื่อประกอบการเผยแพร่ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  1. ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพการกีฬา การจัดการกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา พลศึกษา หรือทางสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกีฬา ที่ กกท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้
ความรู้ ความสามารถที่ต้องการ
  1. มีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับระดับ 3
  2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายกฎระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  3. มีความรู้เกี่ยวกับแผนการดำเนินงานและแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่สังกัด
  4. สามารถติดต่อประสานงานและสื่อสารกับบุคลากรในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานได้
  5. มีสมรรถนะตามที่กกท. กำหนด