ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุในการกีฬาแห่งประเทศไทย ปีพุทธศักราช 2563

รายละเอียดการสอบ

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
 1. แบบทดสอบทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป ประกอบด้วย ด้านการคิดคำนวณ ด้านการให้เหตุผล ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ความรู้ด้านภาษาไทย ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 คะแนน (จำนวน 50 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน)
 2. แบบทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของการกีฬาแห่งประเทศไทย อาทิ ความรู้ด้านงานสารบรรณ งานด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ แผนยุทธศาสตร์ งบประมาณ ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ กกท. จำนวน 50 คะแนน (จำนวน 50 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน)

2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) จำนวน 100 ข้อ ๆ ละ 1.5 คะแนน แบ่งข้อสอบเป็น 10 ตำแหน่ง ดังนี้
 1. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การกีฬา 4
  • ความรู้ด้านชีวกลศาสตร์การกีฬา
  • ความรู้ด้านสรีรวิทยาการออกกำลังกาย
  • ความรู้ด้านจิตวิทยาการกีฬา
  • ความรู้ด้านเวชศาสตร์การกีฬา
  • ความรู้ด้านโภชนาการการกีฬา
  • ความรู้ด้านออกกำลังกายและการฝึกซ้อมกีฬา
  • ความรู้เกี่ยวกับวิธีวิจัย
 2. ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมกีฬา 4
  • นโยบายต่าง ๆ และแผนงานต่าง ๆ ของ กกท.
  • การบริหารและประเมินผลโครงการ
  • พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542
  • ระเบียบคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การบริหารกองทุน และการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 3. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การกีฬา 3
  • ความรู้ด้านชีวกลศาสตร์การกีฬา
  • ความรู้ด้านสรีรวิทยาการออกกำลังกาย
  • ความรู้ด้านจิตวิทยาการกีฬา
  • ความรู้ด้านเวชศาสตร์การกีฬา
  • ความรู้ด้านโภชนาการการกีฬา
  • ความรู้ด้านออกกำลังกายและการฝึกซ้อมกีฬา
 4. ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป 3
  • ความรู้ด้านธุรการและสารบรรณ
  • ความรู้ด้านพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2549
  • ความรู้ด้านระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
  • การบริหารและประเมินผลโครงการ
 5. ตำแหน่งนักบัญชี 3
  • ความรู้ด้านหลักการนโยบาย และแนวปฏิบัติเบื้องต้น ทางการบัญชี ของการกีฬาแห่งประเทศไทย
  • ความรู้ด้านหลักการบัญชีเบื้องต้น
  • ความรู้ด้านข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน การรับเงิน และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2557
  • ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2549
  • ความรู้ด้านระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
 6. ตำแหน่งพนักงานการเงิน 3
  • ความรู้ด้านข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน การรับเงิน และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2557
  • ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2549
  • ความรู้ด้านระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ความรู้ด้านระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562
  • ระเบียบคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การบริหารกองทุน และการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
  • พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561
 7. ตำแหน่งนิติกร 3
  • ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับการกีฬาแห่งประเทศไทย
  • ความรู้ด้านพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
  • ความรู้ด้านพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
  • ความรู้ด้านพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 8. ตำแหน่งพนักงานสารสนเทศ 3
  • ความรู้ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น และระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น
  • ความรู้ด้านพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  • ความรู้ด้านพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
  • ความรู้ด้านพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
  • คามรู้ด้านแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2559 – 2563
  • ความรู้ด้านแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ กกท.
 9. ตำแหน่งสถาปนิก 3
  • ความรู้ด้านทักษะในการวางผังและการออกแบบ
  • ความรู้ด้านความรู้ทางสถาปัตยกรรม
  • ความรู้ด้านการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม
 10. ตำแหน่งวิศวกร 3
  • ความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา
  • ความรู้ด้านพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ความรู้ด้านพระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ความรู้ด้านพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
  • ความรู้ด้านกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง อาคาร การใช้ประโยชน์ที่ดิน สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน
  • ความรู้ด้านจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม