ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุในการกีฬาแห่งประเทศไทย ปีพุทธศักราช 2563

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 4

ชื่อสายงาน: วิทยาศาสตร์การกีฬา
ชื่อตำแหน่งในสายงาน: นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
ระดับตำแหน่ง : 4

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานในระดับต้น ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

1) ด้านปฏิบัติการ/วางแผน

  1. ดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการด้านงานวิทยาศาสตร์การกีฬา วิจัยวิทยาศาสตร์การกีฬา วิชาการและเทคโนโลยีการกีฬา ตรวจรักษา ทดสอบและส่งเสริมสมรรถภาพ หรือควบคุมสารต้องห้ามหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ทดสอบสมรรถภาพของนักกีฬาและบุคคลทั่วไป นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ จัดทำทะเบียนประวัติผู้ใช้บริการ
  2. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการหรือแผนการปฏิบัติงานตลอดจนรายงานผลการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กำหนด
2) ด้านประสานงาน/บริการ
  1. ประสานการทำงานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่นเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
  2. ให้ข้อมูลทางด้านงานวิทยาศาสตร์การกีฬา วิจัยวิทยาศาสตร์การกีฬา วิชาการและเทคโนโลยีการกีฬา ตรวจรักษา ทดสอบและส่งเสริมสมรรถภาพ หรือควบคุมสารต้องห้ามและจัดทำสื่อประกอบการเผยแพร่ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  1. ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพการกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา การจัดการกีฬา พลศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์เคมี เภสัชศาสตร์ เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ หรือวิทยาศาสตร์สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องหรือทางสาขาอื่่นที่ กกท. เห็นว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้
ความรู้ ความสามารถที่ต้องการ
  1. มีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับระดับ 3
  2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  3. มีความรู้เกี่ยวกับแผนการดำเนินงานและแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่สังกัด
  4. สามารถติดต่อประสานงานและสื่อสารกับบุคลากรในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานได้
  5. มีสมรรถนะตามที่กกท. กำหนด