ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุในการกีฬาแห่งประเทศไทย ปีพุทธศักราช 2563

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 3

ชื่อสายงาน: วิทยาศาสตร์การกีฬา
ชื่อตำแหน่งในสายงาน: นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
ระดับตำแหน่ง : 3

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานในระดับต้น ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

1) ด้านปฏิบัติการ/วางแผน

 1. ดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการด้านงานวิทยาศาสตร์การกีฬา วิจัยวิทยาศาสตร์การกีฬา วิชาการและเทคโนโลยีการกีฬา ตรวจรักษา ทดสอบและส่งเสริมสมรรถภาพ หรือควบคุมสารต้องห้ามหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ทดสอบสมรรถภาพของนักกีฬาและบุคคลทั่วไป นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ จัดทำทะเบียนประวัติผู้ใช้บริการ
 2. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กำหนด
2) ด้านประสานงาน/บริการ
 1. ประสานการทำงานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่นเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
 2. ให้ข้อมูลทางด้านงานวิทยาศาสตร์การกีฬา วิจัยวิทยาศาสตร์การกีฬา วิชาการและเทคโนโลยีการกีฬา ตรวจรักษา ทดสอบและส่งเสริมสมรรถภาพ หรือควบคุมสารต้องห้ามและจัดทำสื่อประกอบการเผยแพร่ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพการกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา การจัดการกีฬา พลศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ เทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตร์เคมี เภสัชศาสตร์ เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ หรือวิทยาศาสตร์สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องหรือทางสาขาอื่นที่ กกท. เห็นว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้
ความรู้ ความสามารถที่ต้องการ
 1. มีความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน วางแผนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในเบื้องต้นได้
 2. มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
 3. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสารบรรณเบื้องต้น
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้
 5. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ด้านเศรษฐกิจสังคมและการกีฬา
 6. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กำหนด