ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุในการกีฬาแห่งประเทศไทย ปีพุทธศักราช 2563

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
นิติกร 3

ชื่อสายงาน: นิติการ / ทรัพยากรบุคคล
ชื่อตำแหน่งในสายงาน: นิติกร
ระดับตำแหน่ง : 3

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานในระดับต้น ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

1) ด้านปฏิบัติการ/วางแผน

 1. ดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จัดทำ ตรวจสอบร่างบันทึกข้อตกลงต่างๆ พร้อมทั้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคณะอนุกรรมการและคณะทำงานต่างๆของกกท. และปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศและหลักเกณฑ์ต่างๆ ของ กกท. รวมถึงตอบข้อหารือวินิจฉัยปัญหา พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งประกาศ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้คำแนะนำข้อกฎหมายแก่ส่วนงานต่างๆ ของ กกท.
 2. ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับงาน เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
2) ด้านประสานงาน/บริการ
 1. ประสานการทำงานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่นเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
 2. ให้ข้อมูลทางด้านกฎหมาย และจัดทำสื่อประกอบการเผยแพร่ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสาขากฎหมาย
ความรู้ ความสามารถที่ต้องการ
 1. มีความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน วางแผนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในเบื้องต้นได้
 2. มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
 3. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสารบรรณเบื้องต้น
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้
 5. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ด้านเศรษฐกิจสังคมและการกีฬา
 6. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กำหนด