ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุในการกีฬาแห่งประเทศไทย ปีพุทธศักราช 2563

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สถาปนิก 3

ชื่อสายงาน: สถาปัตยกรรม
ชื่อตำแหน่งในสายงาน: สถาปนิก
ระดับตำแหน่ง : 3

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานในระดับต้น ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

1) ด้านปฏิบัติการ/วางแผน

 1. ดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการด้านงานสถาปัตยกรรมทั่วไป งานสำรวจออกแบบ และประเมินราคา หรืองานซ่อมบำรุงอาคาร หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง สำรวจพื้นที่ก่อสร้างโครงการและออกแบบงานปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสนามกีฬาต่างๆ จัดทำรูปแบบรายการประกอบแบบดำเนินการจัดจ้างเองหรือมอบอำนาจแก่หน่วยงานอื่นตามข้อบังคับของ กกท.
 2. ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กำหนด
2) ด้านประสานงาน/บริการ
 1. ประสานการทำงานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่นเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
 2. ให้ข้อมูลทางด้านงานสถาปัตยกรรมทั่วไป งานสำรวจ ออกแบบ และประเมินราคา หรืองานซ่อมบำรุงอาคาร และจัดทำสื่อประกอบการเผยแพร่ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสาขาสถาปัตยกรรม และหากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กส.) ระดับสามัญสถาปนิก ที่ออกให้โดยสภาสถาปนิกจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ความรู้ ความสามารถที่ต้องการ
 1. มีความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน วางแผนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในเบื้องต้นได้
 2. มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
 3. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสารบรรณเบื้องต้น
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้
 5. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ด้านเศรษฐกิจสังคมและการกีฬา
 6. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กำหนด