ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุในการกีฬาแห่งประเทศไทย ปีพุทธศักราช 2563

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
พนักงานการเงิน 3

ชื่อสายงาน: การเงิน
ชื่อตำแหน่งในสายงาน: พนักงานการเงิน
ระดับตำแหน่ง : 3

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานในระดับต้น ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

1) ด้านปฏิบัติการ/วางแผน

 1. ดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการด้านการบริหารการเงิน หรือ งบประมาณหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง วางฎีกา จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ การรับและเบิกจ่ายเงินทุกประเภท รวมทั้งค่าก่อสร้างและอื่น ๆ การเก็บรักษาเงิน การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเงิน การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินและเงินยืมทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแผนงานโครงการต่างๆ
 2. ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
2) ด้านประสานงาน/บริการ
 1. ประสานการทำงานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่นเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
 2. ให้ข้อมูลทางด้านการเงิน หรืองบประมาณ และจัดทำสื่อประกอบการเผยแพร่เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสาขาการเงิน การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ สถิติหรือทางสาขาอื่นที่ กกท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้
ความรู้ ความสามารถที่ต้องการ
 1. มีความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน วางแผนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในเบื้องต้นได้
 2. มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
 3. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสารบรรณเบื้องต้น
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้
 5. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ด้านเศรษฐกิจสังคมและการกีฬา
 6. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กำหนด