ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุในการกีฬาแห่งประเทศไทย ปีพุทธศักราช 2563

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
วิศวกร 3

ชื่อสายงาน: วิศวกรรม
ชื่อตำแหน่งในสายงาน: วิศวกร
ระดับตำแหน่ง : 3

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานในระดับต้น ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

1) ด้านปฏิบัติการ/วางแผน

 1. ดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการด้านการควบคุมการก่อสร้าง หรืองานซ่อมบำรุง อาคาร หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมการปรับปรุงซ่อมแซม ณ สถานที่ก่อสร้างตามสัญญาจ้าง ตรวจสอบการขอและอนุมัติวัสดุและอุปกรณ์ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง
 2. ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กำหนด
2) ด้านประสานงาน/บริการ
 1. ประสานการทำงานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่นเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
 2. ให้ข้อมูลทางด้านการควบคุมการก่อสร้าง หรืองานซ่อมบำรุงอาคารและจัดทำสื่อ ประกอบการเผยแพร่ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และหากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) ระดับสามัญวิศวกร ที่ออกให้โดยสภาวิศวกร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ความรู้ ความสามารถที่ต้องการ
 1. มีความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน วางแผนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในเบื้องต้นได้
 2. มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
 3. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสารบรรณเบื้องต้น
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้
 5. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ด้านเศรษฐกิจสังคมและการกีฬา
 6. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กำหนด