ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุในการกีฬาแห่งประเทศไทย ปีพุทธศักราช 2563

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
พนักงานบริหารงานทั่วไป 3

ชื่อสายงาน: บริหารงานทั่วไป
ชื่อตำแหน่งในสายงาน: พนักงานบริหารงานทั่วไป
ระดับตำแหน่ง : 3

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานในระดับต้น ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

1) ด้านปฏิบัติการ/วางแผน

 1. ดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการด้านเลขานุการ หรืองานบริหารงานทั่วไป หรืองานที่เกี่ยวข้อง จัดทำเอกสารเตรียมการประชุม บันทึกและสรุปการประชุม สรุปข้อมูล รายงานข้อปัญหา อุปสรรคข้อขัดข้อง เพื่อวิเคราะห์และเสนอแนะการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาระยะสั้นและระยะยาวรวมทั้งติดตามการปฏิบัติตามมติที่ประชุมหรือคำสั่งของผู้บริหาร
 2. ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงงานและวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อการสร้างประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
2) ด้านประสานงาน/บริการ
 1. ประสานการทำงานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่นเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
 2. ให้ข้อมูลทางด้านเลขานุการหรืองานบริหารงานทั่วไปหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง และจัดทำสื่อประกอบการเผยแพร่ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสาขาสังคมศาสตร์หรือทางสาขาอื่นที่กกท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้
ความรู้ ความสามารถที่ต้องการ
 1. มีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานวางแผนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในเบื้องต้นได้
 2. มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
 3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสารบรรณเบื้องต้น
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้
 5. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ด้านเศรษฐกิจสังคมและการกีฬา
 6. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กำหนด